Wyznaczone zadania - Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Mogilnie

Przejdź do treści

Menu główne:

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Mogilnie

 
     Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mogilnie został powołany Zarządzeniem Nr 171/14 Burmistrza Mogilna w dniu 29 grudnia 2014 r. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:
·         Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie,
·         Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie,
·         Sądu Rejonowego w Mogilnie,
·         Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie,
·         Oświaty,
·         Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Do ogólnych celów działalności zespołu można zaliczyć usprawnianie systemu przepływu informacji pomiędzy instytucjami oraz reagowanie na problemy społeczne dotyczące przejawów przemocy w rodzinie, w szczególności:
·         diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
·         podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie w celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
·         inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
·         rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
·         inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
    Przedstawiciele w/w podmiotów realizują procedurę „Niebieskiej Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.
Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą  świadkiem przemocy w rodzinie.
W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, działania w ramach  procedury NK podejmuje się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. Jeżeli osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 KK.
Na posiedzenie zespołu nie zaprasza się dziecka a działania wobec dziecka prowadzi się w miarę możliwości w obecności psychologa.
W celu udzielenia pomocy konkretnej rodzinie dotkniętej problemem przemocy, zespół ma możliwość tworzenia grup roboczych, w skład, których wchodzą przedstawiciele służb i specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy.
Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb i problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy.

Do zadań grup roboczych należy w szczególności:
  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione do udzielania niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchamiania procedury „Niebieskie Karty”, dzięki której można otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego